ĮKAINIŲ UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS SĄRAŠAS

  1. Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąraše (toliau – Įkainių sąrašas) nustatomi įkainiai už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas (toliau – įkainiai), įkainių sumažinimo, padidinimo, atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo ir notaro atlyginimo skaičiavimo tvarka.
  2. Į notarinio veiksmo atlikimo įkainį įtraukta atliekamo notarinio veiksmo prasmės, pasekmių (padarinių) išaiškinimo, taip pat šalių valios ir aplinkybių, turinčių esminę reikšmę notariniam veiksmui atlikti, išsiaiškinimo kaina. Šiame punkte nurodyti notaro veiksmai negali būti laikomi konsultacija, už kurią imamas papildomas atlyginimas.
  3. Įkainiai šiame Įkainių sąraše nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio.
  4. Įkainiai persvarstomi kiekvienais kalendoriniais metais.
  5. Pagal Įkainių sąraše nurodytus įkainius notaras kiekvienu konkrečiu atveju skaičiuoja atlyginimą už atliktą notarinį veiksmą, parengtą sandorio projektą, suteiktą konsultaciją ir (ar) techninę paslaugą (toliau – notaro atlyginimas).

6. Įkainiai šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti mažinami fiziniam asmeniui:

6.1. kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

6.2. kuris pripažintas nedarbingu;

6.3. kuriam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

6.4. kuris yra globojamas (rūpinamas) vaikas (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu);

6.5. kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis;

6.6. kuris pripažintas iš dalies darbingu;

6.7. kuriam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

6.8. kuris yra tremtinys, politinis kalinys.

7. Įkainių sąrašo 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims:

7.1. sandorių tvirtinimo minimalūs įkainiai mažinami per pusę, kai nurodyti asmenys yra turto įgijėjai, panaudos gavėjai, nuomininkai, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) gavėjai, įkeitimo objekto savininkai, daiktinės teisės įgijėjai ir yra sudaromi:

7.1.1. nekilnojamųjų daiktų sandoriai, kurių vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą yra iki 28 962 eurų;

7.1.2. kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandoriai, kurių vertė siekia 14 481 eurą;

7.2. minimalūs įkainiai mažinami ketvirtadaliu, kai atliekami Įkainių sąrašo VIII skyriuje, IX skyriuje, išskyrus 29.3 papunktį, XI skyriuje, išskyrus 31.2, 31.3 ir 31.5–31.7 papunkčius, ir XII skyriuje nurodyti notariniai veiksmai ir paslaugos.

8. Įkainių sąrašo 6.5–6.8 papunkčiuose nurodytiems asmenims minimalūs įkainiai mažinami ketvirtadaliu, kai nurodyti asmenys yra turto įgijėjai, panaudos gavėjai, nuomininkai, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) gavėjai, įkeitimo objekto savininkai, daiktinės teisės įgijėjai ir yra sudaromi:

8.1. nekilnojamųjų daiktų sandoriai, kurių vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą siekia 28 962 eurus;

8.2. kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandoriai, kurių vertė siekia 14 481 eurą.

9. Notarinių veiksmų, kurie atliekami ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą, įkainiai gali būti iki dviejų kartų didesni, nei nustatyta Įkainių sąraše. Notaro kelionės išlaidas apmoka notarą kvietę asmenys.

10. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiami:

10.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nustatytas funkcijas atliekančios:

10.1.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

10.1.2. valstybės įmonė Turto bankas;

10.1.3. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

10.2. šeimose, šeimynose, globos centruose ar vaikų globos institucijose globojami (rūpinami) nepilnamečiai, kai paveldi turtą po savo tėvų, senelių mirties;

10.3. jauna šeima, kai tvirtinama su kredito įstaiga sudaryta hipotekos sutartis, kuria įkeičiamas pirmasis būstas, kurio vertė yra iki 87 000 eurų (šiame papunktyje vartojamos sąvokos „būstas“ ir „jauna šeima“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme);

10.4. studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą;

10.5. asmenys, kurie dovanoja ar kitaip perduoda turtą labdaros ir paramos fondams;

10.6. įgaliotojai, kai suteikiamas įgaliojimas pensijai, pašalpai ir alimentams gauti.

11. Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali visiškai ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Kliento turtinė padėtis turi būti pagrįsta dokumentais.

12. Už nekilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

12.1. už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip

0,37 procento nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

12.2. už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams patvirtinimą

12–27 eurai;

12.3. už nekilnojamojo daikto mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

12–27 eurai;

12.4. už nekilnojamojo daikto mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 12.3 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą, taip pat tais atvejais, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą

nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;